top of page

Persondata og betingelser

Her kan du læse om betingelser for booking og betaling, samt politikken for persondatabehandling i Dit Jordemoderhus. 

Denne hjemmeside ejes og publiceres af 

Dit Jordemoderhus ApS
Flexhuset
Roskildevej 18A

3600 Frederikssund

CVR: 41740884

E-mail:     kontakt@ditjordemoderhus.dk

Telefon:   +45 42 74 70 14 

Betingelser for booking og betaling

Betaling sker ved online booking på hjemmesiden, eller via mobilepay til erhvervskonto efter endt behandling, konsultation eller undervisning.
I tilfælde af betaling via bookingsystem vil det pågældende beløb reserveres på din konto, og først trækkes på ydelsesdagen, efter din behandling, konsultation eller undervisning. 


Hvis der meldes afbud mere end 24 timer før den planlagte aftale trækkes intet beløb. 

I tilfælde af udeblivelse eller afbud mindre end 24 timer før den planlagte aftale betales fuld pris, medmindre der kan fremlægges gyldig dokumentation for udeblivelse (fødsel, hospitalsindlæggelse, sygdom mv)

Såfremt der er begrænset tilmelding til fødselsforberedelse (minimum 2 par), vil jeg forbeholde mig ret til at aflyse. Der vil I sådanne tilfælde være mulighed for at tilbyde individuel undervisning eller holdundervisning på alternative datoer. 

tilfælde af sygdom eller andre væsentlige omstændigheder, forbeholder jeg mig ligeledes retten til at aflyse eventuelle bookinger og events. Jeg vi i disse tilfælde sørge for at finde alternative datoer og tidspunkter for de aktuelle bookinger. 

Persondatapolitik

I forbindelse med dine behandlinger i Dit Jordemoderhus, er det nødvendigt at notere og behandle oplysninger om dig. 

Hos Dit Jordemoderhus behandles dine persondata forsvarligt, fortroligt, og i overensstemmelse med persondataloven. 

Hvis du har tilmeldt dig nyhedsbrevet, downloadet en guide, video eller lignende, giver du samtykke til, at vi må kontakte dig pr. e-mail med nyhedsbreve og tilbud. 

1. Oplysninger om dig
I forbindelse med konsultationer og behandlinger i Dit Jordemoderhus, vil vi notere oplysninger om dine helbredsmæssige forhold og anvende disse i den journalførelse, som vi efter sundhedslovgivningen har pligt til at foretage. De nærmere regler findes i Autorisationslovens kapitel 6 og Journalbekendtgørelsen (bekendtgørelse. nr. 1090 af 28. juli 2016 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).

Udover de helbredsoplysninger vi selv indhenter og noterer om dig, kan vi modtage/Udveksle helbredsoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. din læge, efter reglerne i Sundhedsloven kapitel 9.

Vi har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt.

Vi kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål og til brug for, at du kan modtage undervisning  m.m. i forbindelse med deltagelse i f.eks. holdundervisning. Disse oplysninger noteres med hjemmel i Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f.

Vi kan også anvende dine kontaktoplysninger til brug for udsendelse af nyhedsbreve eller andre markedsføringsmæssige tiltag. I så fald indhenter vi først dit samtykke. Denne anvendelse sker med hjemmel i Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra.

2. Samtykke
Når Dit Jordemoderhus indhenter, behandler og opbevarer personfølsomme data må det udelukkende ske med dit samtykke. 
Du kan som kunde til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Det gøres skriftligt ved at sende en mail til Dit Jordemoderhus på kontakt@ditjordemoderhus.dkI fald du ikke modtager en bekræftelse pr mail indenfor en rimelig tid, bedes du tage kontakt pr telefon +45 42 74 70 14. 

3. Videregivelse af oplysninger
Dit Jordemoderhus har jf. Sundhedsloven tavshedspligt vedrørende dine helbredsmæssige og andre personfølsomme og fortrolige forhold. Udveksling eller videregivelse af dine helbredsoplysninger uden for Dit Jordemoderhus, må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. I ganske særlige tilfælde kan der jf. reglerne i Sundhedsloven ske udveksling eller videregivelse af oplysninger uden samtykke. De nærmere regler herom findes i Sundhedsloven kapitel 9.

De oplysninger vi har registreret til brug i forbindelse med afregning udveksles med vores betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. ef din region eller af et forsikringsselskab, vil vi også videregive oplysninger om behandlingen til den, der skal betale.

4. Hvor længe oplysningerne opbevares

Opbevaring af din journal sker jf. fastlagte regler fra Styrelsen for Patientsikkerhed. De aktuelle regler betyder, at jordemødre skal opbevare oplysninger og journaler i 10 år, gældende fra det seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 1. I enkelte tilfælde kan journalen opbevares længere.

Oplysninger til brug i forbindelse med afregning opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

5. Dine rettigheder vedrørende oplysningerne
Du kan få indsigt i de oplysninger, vi har noteret om dig, ved at kontakte os. Efter Autorisationsloven § 24 må vi ikke slette eller redigere oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse.

For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du har ret til at få redigeret eller slettet forkerte eller fejlagtige oplysninger. Du har desuden ret til at bede os om at ophøre med at behandle sådanne oplysninger om dig. Det er dog vigtigt at gøre opmærksom på, at det jf lovgivningen ikke er alt persondata der kan kategoriseres under ‘retten til at blive glemt/slettet’.

6. Konsekvensanalyse
Det er vurderet at Dit Jordemoderhus, grundet virksomhedens omfang, ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af konsekvensanalyse af håndtering af persondata.

7. Klage 
Hvis du ønsker at klage over behandling af dine personoplysninger hos Dit Jordemoderhus, kan du indgive dette til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk

Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan finde styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk.


8. Hvordan vi beskytter dine data
I Dit Jordemoderhus anvendes IT systemer, herunder vores journal- og bookingsystem, som beskytter data med SSL krypterede tjenester. 

Desuden anvendes ”best practice” og generel omhyggelighed ved anvendelse af kodeord og for anden opbevaring af data end den it-baserede.

9. IT Platform
I Dit Jordemoderhus anvendes journal- og bookingsystemet Terapeut Booking som IT platform.

Alle de data vi indsamler ved booking og journalføring, samt det du selv opretter og registrerer ved online booking behandles fortroligt og er krypteret. Dine data vil altid være omfattet af beskyttelsen i persondataforordningen.

Terapeutbooking har databehandleraftale med Dinero, Sygeforsikring Danmark og EasyPay.
 

Vi anvender tredjeparter til behandling af:
–       håndtering af nyhedsbreve via e-mail — Wix

–       håndtering af tilmelding til nyhedsbrev - Wix

bottom of page